Chat with us, powered by LiveChat

Điều khoản và điều kiện

Tất cả thông tin cá cược do ASIAJOKER cung cấp đều được quản lý một cách bảo mật. Xin vui lòng dành một chút thời gian để đọc cẩn thận.

SAU ĐÂY LÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN QUẢN LÝ VIỆC SỬDỤNG TRANG WEB NÀY VÀ CÁC DỊCH VỤDO ASIAJOKER ("Công ty") CUNG CẤP. BẰNG CÁCH TRUY CẬP VÀO BẤT KỲTRANG NÀO CỦA TRANG WEB NÀY VÀ / HOẶC SỬDỤNG CÁC DỊCH VỤ, KHÁCH HÀNG ĐỒNG Ý ĐƯỢC TRẢLỜI BỞI CÁC ĐIỀUKHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY MÀ KHÔNG GIỚI HẠN HOẶC ĐÁNH GIÁ.

NẾU KHÁCH HÀNG KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY, ĐỪNG SỬDỤNG HOẶC TIẾP TỤC SỬDỤNG BẤT KỲDỊCH VỤNÀOTẠI ASIAJOKER NGAY LẬP TỨC.

1. Khả năng áp dụng của các Điều khoản và Điều kiện này: ~

1.1 Khách hàng được coi là đã đọc, hiểu đầy đủvà chấp nhận các điều khoản và điều kiện này bằng cách đánh dấu vào ô "Đồng ý" và tiếp tục truy cập trang web bằng cách mở tài khoản tại ASIAJOKER và thực hiện đặt cược. Bằng cách đồng ý với các điều khoản và điều kiện này và (/ hoặc)vì việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Trang web, Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định và chính sách bảo mật được quy tại đây. Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện này và bất kỳtài liệu nào,vấn đề sẽ được giải quyết bằng cách tham chiếu, các điều khoản và điều kiện này sẽluôn được ưu tiên áp dụng.

1.2 Công ty có toàn quyền sửa đổi, cập nhật và sửa đổi các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định, và chính sách bảo mật khi thấy phù hợp vào từng thời điểm và bất kỳlúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Tuy nhiên, Công ty sẽnỗlực hợp lý đểđảm bảo rằng bất kỳthay đổi quan trọng nào đối với các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định này, hoặc chính sách bảo mật sẽđược thông báo cho Khách hàng bằng một thông báo nổi bật trên Trang web.

1.3 Sựxác nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm duy nhất là kiểm tra mọi sửa đổi, cập nhật và xác nhận là đúng như vậy. Việc Khách hàng tiếp tục sửdụng Trang web sẽđược coi là sựchấp nhận vô điều kiện và không thểhủy ngang đối với các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định cũng như chính sách bảo mật và bất kỳthay đổi nào được thực hiện đối với chúng.

2. Đại diện khách hàng:

2.1 Khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện này, Khách hàng phải trên 18 tuổi hoặc bất kỳđộtuổi hợp pháp nào khác hoặc độtuổi trưởng thành theo quy định của bất kỳluật nào áp dụng tại khu vực pháp lý tại quốc gia đó. Khách hàng tùy theo mức độđểcó thểchịu trách nhiệm vềcác hành động của mình và bịràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳgiao dịch nào liên quan đến trẻvịthành niên vào bất kỳlúc nào và mọi lúc.

2.2

a. Khách hàng hoàn toàn có trách nhiệm đảm bảo tuân thủluật pháp địa phương hoặc quốc gia hiện hành của họtrước khi đăng ký tại ASIAJOKER. Khách hàng được khuyến khích tìm kiếm tư vấn pháp lý trước khi đăng ký và / hoặc đặt bất kỳđợt hàng nào với Công ty đểxác minh rằng các giao dịch được đềxuất củahọvới Công ty không trái với bất kỳluật nào như vậy. Công ty sẽkhông chịu trách nhiệm vềviệc Khách hàng vi phạm bất kỳluật hiện hành nào của địa phương hoặc quốc gia;

b. Khách hàng thừa nhận và công nhận rằng Công ty đang cung cấp Dịch vụcủa mình từkhu vực tài phán và / hoặc quốc gia đầu tiên được nêu trong tài liệu này, hoạt động hợp pháp và được cấp phép đểcung cấp các Dịch vụnói trên, do đó Công ty có quan điểm rằng họđang cung cấp Dịch vụtừkhu vực tài phán nơi có được phép hợp pháp đểlàm như vậy.

2.3 Đối với những pháp nhân không bị giới hạn bởi các điều trên(bao gồm cá nhân, tập đoàn, công ty hợp danh, công ty và các pháp nhân khác) không được phép sử dụng bất kỳdịch vụhoặc sản phẩm nào do Công ty cung cấp vào bất kỳlúc nào.

2.4 Khách hàng đồng ý rằng việc sửdụng Trang web này là rủi ro riêng của họ,hiểu và đồng ý hơn nữa rằng bằng cách sử dụng trang web và / hoặc các dịch vụđược cung cấp bởi Công ty, Khách hàng có thểmất tiền trên các cượcđãđặt và Khách hàng chấp nhận hoàn toàntrách nhiệm cho bất kỳtổn thất nào.

2.5 không có cách nào tiếp thị, quảng cáo, công bố, hoặc quảng bá Công ty hoặc Dịch vụcủa Công ty mà không có sựđồng ý trước đó bằng văn bản của Công ty.

2.6 Khách hàng phải đảm bảo rằng sẽkhông cốgắng thực hiện các hoạt động tấn côngwebsite nhưhack, thay đổi trái phép hoặc đưa bất kỳloại mã độc hại nào vào Trang web. (a) toàn bộhoặc một phần bất kỳphần mềm nào có sẵn thông qua Trang web; hoặc (b) sao chép, sửa đổi, tái tạo, truyền tải, thay đổi, sửdụng hoặc phân phối tất cảhoặc bất kỳphần nào của Trang web hoặc bất kỳtài liệu hoặc thông tin nào có trên đó; hoặc (c ) tiết lộthông tin tài khoản cho bất kỳbên thứba nào; hoặc (d) trái với bất kỳquy định nào được nêu ởđây, đặc biệt nhưng không giới hạn ởKhoản 6 dưới đây; hoặc (e) gian lận, lừa dối, lừa gạt, thông tin sai hoặc lừa gạt Công ty theo bất kỳcách nào thông qua việc sửdụng hoặc lạm dụng các dịch vụcủa Công ty hoặc Trang web này. Nếu Công ty nghi ngờrằng Khách hàng đã không tuân thủcác điều khoản của điều khoản này, Công ty sẽcó quyền, ngoài bất kỳbiện pháp khắc phục nào khác, có quyền đóng băng hoặc đình chỉtài khoản của Khách hàng với Công ty đểtiến hành các cuộc điều tra thêm mà nếu xác nhận rằng Khách hàng không tuân thủcác điều khoản của điều khoản này sẽdẫn đến việc chấm dứt Dịch vụcho Khách hàng, đóng tài khoản của Khách hàng và Công ty tịchthu bất kỳsốtiền nào trong tài khoản của Khách hàng.

2.7 Khách hàng sẽthông báo cho Công ty, trong thời gian sớm nhất có thể, vềbất kỳsai sót nào trong các khoản thanh toán của Khách hàng đã nhận hoặc các khoản thanh toán đã trảcho Công ty và bất kỳsai sót nào trong thông tin tài khoản của Khách hàng do Công ty nắm giữmà Khách hàng biết được theo thứtựđối với lỗi đó sẽđược Công ty xửlý theo Khoản 5 dưới đây.

2.8 Khách hàng sẽkhông cho phép hoặc ủy quyền cho bất kỳngười nào khác hoặc bên thứba (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳtrẻvịthành niên nào) sửdụng các dịch vụcủa Công ty, tài khoản của Khách hàng hoặc thay mặt họnhận bất kỳkhoản tiền thắng cược nào.

2.9 Khách hàng sẽngay lập tức báo cáo bất kỳvà tất cảcác khoản thắng lợi cho các cơ quan chức năng thích hợp nếu Khách hàng cư trú trong một khu vực pháp lý nơi các khoản tiền thắng lợi đó phải chịu thuếhoặc theo luật pháp yêu cầu phải được tiết lộ, Công ty sẽkhông chịu trách nhiệm vềviệc khách hàng không làm như vậy.

3. Tài khoản và Thông tin Cá nhân: ~

3.1 Khách hàng chỉ có thể gửi tiền với Công ty thông qua các phương thức thanh toán được chấp thuận trước có sẵn trên Trang web, Khách hàng chỉ phải gửi tiền và nhận tiền thông qua cùng một Công ty cung cấp giải pháp thanh toán được Công ty ủy quyền ("Giải pháp thanh toán được ủy quyền") được sửdụng đểgửi tiền , trừkhi gửi tiền trực tiếp với Công ty. Giải pháp Thanh toán được Ủy quyền không thểtựđại diện cho mình là người được ủy quyền nhận tiền thay mặt Công ty mà không có tuyên bốtrước bằng văn bản vềviệc đó từCông ty; và hơn nữa Giải pháp Thanh toán Được Ủy quyền không thểtiếp thị, quảng cáo, công bố, hoặc quảng bá Công ty hoặc các Dịch vụcủa Công ty mà không có sựđồng ý bằng văn bản trước đó của Công ty.

3.2 Đểtruy cập các dịch vụcá cược của Công ty, trước tiên Khách hàng phải đăng ký trên Trang web và chỉmởtài khoản bằng cách làm như vậy sau đó trởthành Khách hàng đã đăng ký.

3.3 Khách hàng đồng ý cung cấp tất cảThông tin Cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký và Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Thông tin Cá nhân của họđược cập nhật trên Trang web, đặc biệt là địa chỉ, số điện thoại và chi tiết thanh toán / ngân hàng (nếu Khách hàng phải cung cấp thông tin trung thực khi mởtài khoản, nếu không làm như vậy sẽdẫn đến việc vi phạm các điều khoản và điều kiện này và tài khoản bịđóng ngay lập tức làm mất tất cảtiền có trong tài khoản.

3.4 Khách hàng đồng ý theo yêu cầu của Công ty đểcung cấp cho Công ty bất kỳtài liệu nào đểxác minh Thông tin cá nhân được cung cấp cho Công ty. được nêu trong biểu mẫu đăng ký trực tuyến (¡° Thông tin cá nhân¡ °). Thông tin cá nhân đó bao gồm tất cảthông tin được yêu cầu từKhách hàng, do Công ty quyết định theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình vào từng thời điểm và bất kỳlúc nào, đểcho phép Công ty đểxác định đúng Khách hàng. Khi biểu mẫu đăng ký trực tuyến nói trên đã được gửi đến và được Công ty chấp nhận, Khách hàng sẽđược coi là Khách hàng đã Đăng ký (¡° Khách hàng đã Đăng ký¡ °). Công ty có quyền chấp nhận hoặc từchối Khách hàng vì bất kỳlý do gì. ChỉKhách hàng đã Đăng ký mới có thểsửdụng các dịch vụcủa Công ty và chỉđặt cược đến hạn mức đặt cược hoặc sốtiền của họa không có trong tài khoản của họ.

3.5 Khách hàng chỉcó thểmởmột tài khoảntrên Trang web với Công ty. Bất kỳtài khoản bổsung nào được mởcó thểbịCông ty đóng và bất kỳsốtiền chưa thanh toán nào được trảlại cho Khách hàng hoặc tất cảcác tài khoản đó có thểđược coi là một tài khoản chung và được hợp nhất với nhau bởi Công ty, trong cảhai trường hợp, theo quyết định riêng và tuyệt đối của Công ty.

3.6 Với tư cách là Khách hàng đã Đăng ký, Khách hàng sẽđược cung cấp tên người dùng và mật khẩu ("Thông tin Truy cập Tài khoản") chỉđược sửdụng bởi Cá nhân Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Thông tin Truy cập Tài khoản luôn được bảo mật và Khách hàng sẽhoàn toàn chịu trách nhiệm vềbất kỳviệc sửdụng sai và / hoặc tiết lộtrái phép Thông tin Truy cập Tài khoản cho bất kỳbên thứba nào. bên liên quan, phải thông báo ngay cho Công ty vềviệc Công ty có thểcung cấp Thông tin Truy cập Tài khoản mới cho Khách hàng.

Bất kỳđặt cược hoặc yêu cầu nào được thực hiện trực tuyến trong đó Thông tin Truy cập Tài khoản chính xác đã được sửdụng sẽđược coi là hợp lệ.

3.7 đối với bất kỳsựchậm trễhợp lý nào trong việc tạm ngưng như vậy. Chỉsau khi Khách hàng thông báo cho Công ty rằng Thông tin Truy cập Tài khoản của họđã bịxâm phạm và Công ty tạm ngưng tài khoản sẽđặt cược hoặc yêu cầu trực tuyến với Thông tin Truy cập Tài khoản được coi là vô hiệu, không phải trước đó. Khách hàng có thểthông báo cho Công ty vềbất kỳsựkiện nào như vậy bằng cách sửdụng thông tin liên hệcó sẵn trong phần "Liên hệvới Chúng tôi" của Trang web.

3.8 Công ty có thểyêu cầu Khách hàng thay đổi mật khẩu hoặc Thông tin truy cập tài khoản của họtheo thời gian hoặc Công ty có thểđình chỉtài khoản của Khách hàng nếu Công ty có lý do đểtin rằng có khảnăng vi phạm bảo mật hoặc sửdụng sai Trang web Công ty có thểthay đổi Thông tin Truy cập Tài khoản của Khách hàng khi thông báo trước cho Khách hàng theo quyết định riêng và tuyệt đối của Công ty.

3.9 Đểduy trì mức độbảo mật cao và bảo vệKhách hàng¡ Với quỹcủa mình, Công ty có thểthực hiện kiểm tra bảo mật ngẫu nhiên. kiểm tra.

3.10 Khách hàng nên kiểm tra sốdư tài khoản của mình mỗi khi truy cập vào Trang web. hồsơ các giao dịch kểtừngày Khách hàng xác minh sốdư tài khoản của họlần cuối. Công ty sẽkhông nhận được từKhách hàng bất kỳthông báo nào vềbất kỳsựkhác biệt nào như vậy trong sốdư tài khoản của Khách hàng trong bất kỳtháng cụthểnào trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch kểtừngày cuối cùng của trong tháng đã nói, Khách hàng đồng ý từbỏbất kỳvà tất cảcác khiếu nại đối với bất kỳsựkhác biệt nào trong sốdư tài khoản của Khách hàng và chấp nhận tất cảthông tin trong tài khoản của Khách hàng vào cuối thời hạn nói trên. Khách hàng có thểthông báo cho Công ty vềbất kỳsựkhác biệt nào như vậy trong sốdư tài khoản của Khách hàng bằng cách sửdụng thông tin liên hệcó sẵn trong phần "Liên hệvới chúng tôi" của Trang web.

3.11 Công ty có quyền đóng hoặc tạm ngưng tài khoản của Khách hàng với Công ty và hoàn trảhoặc giữlại sốdư của tài khoản đó theo quyết định hợp lý của Công ty mà không cần giải thích thêm cho Khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp này, các cược chưa thanh toán sẽđược thực hiện , miễn là các cược này luôn được Khách hàng đặt đúng theo các điều khoản và điều kiện này.

3.12 Khách hàng có thểrút tiền từtài khoản của mình với điều kiện là sốdư của họđã được Công ty xác nhận và tuân theo Hướng dẫn rút tiền đã đăng trên Trang web.

3.13 đểhủy tài khoản của Khách hàng với Công ty, Khách hàng phải ngừng sửdụng Trang web ngay lập tức. Chỉsau khi Công ty thông báo cho Khách hàng rằng Tài khoản của họđã bịhủy mới được đặt cược hoặc yêu cầu trực tuyến với Tài khoản được coi là vô hiệu, không phải trước đó. sẽtiếp tục chịu trách nhiệm đối với bất kỳhoạt động nào được thực hiện cho đến khi nhận được thông báo vềviệc hủy Tài khoản từCông ty.

3.14 Khách hàng có trách nhiệm tích cực duy trì tài khoản của Khách hàng với Công ty. Vềvấn đềnày, Khách hàng phải đăng nhập ít nhất một lần vào Trang web và sửdụng các dịch vụcủa Công ty trong khoảng thời gian mười hai (12) tháng bất kỳ. Nếu tài khoản Khách hàng không hoạt động trong mười hai (12) tháng liên tục hoặc lâu hơn, Công ty có quyền đóng tài khoản của Khách hàng với Công ty và Khách hàng đồng ý tước bất kỳsốdư chưa thanh toán nào và tất cảcác khiếu nại chống lại Công ty.

3.15 Công ty có thểđình chỉhoặc hủy bỏbất kỳlúc nào tài khoản của Khách hàng ngay lập tức nếu Khách hàng vi phạm bất kỳnghĩa vụnào của mình theo các điều khoản và điều kiện này. Công ty theo quyết định riêng và tuyệt đối của Công ty, Công ty bảo lưu tất cảcác quyền và biện pháp khắc phục của mình đối với Khách hàng theo các điều khoản và điều kiện này và theo quy định của pháp luật, đồng thời có quyền giữlại mọi khoản tiền chưa thanh toán từKhách hàng như một sựđảm bảo cho các nghĩa vụcủa Khách hàng dưới đây và / hoặc bất kỳtrách nhiệm pháp lý nào phát sinh từviệc Khách hàng vi phạm các điều khoản và điều kiện này.


4. Cá cược: ~

4.1 Công ty sẽchỉchấp nhận các cược từKhách hàng đã Đăng ký được thực hiện trực tuyến qua Trang web.

4.2 Đặt cược chỉđược coi làđặt khi Khách hàng thực hiện trực tuyến thông qua Trang web, được coi là đặt cược theo thẩm quyền của Địa chỉGiao thức Internet được Công ty ghi lại từnơi Khách hàng truy cập Trang web và chỉđược coi là chấp nhận khi đã được chấp nhận bởi máy chủtrò chơi của Công ty tại khu vực có máy chủtrò chơi của Công ty và đặt cược đó đã được ghi nhận là đã được chấp nhận bởi máy chủtrò chơi của Công ty tại khu vực có máy chủtrò chơi của Công ty. Công ty sẽthông báo cho Khách hàng thông qua Trang web khi đặt cược đó đã được Công ty chấp nhận và ghi lại theo quy định ởtrên. Một cuộc đặt cược được coi là hoàn thành khi được chấp nhận và được ghi nhận tại khu vực có thẩm quyền đặt máy chủtrò chơi của Công ty và Khách hàng đã được thông báo vềviệc chấp nhận nói trên và được ghi lại tất cảđều phù hợp với các điều khoản và điều kiện này.

4.3 Khi Khách hàng đặt cược thành công trên Trang web, họsẽnhận được một xác nhận điện tử(thông báo), là xác nhận chấp nhận và ghi nhận đặt cược của Công ty.

4.4 Một cược sẽbịcoi là vô hiệu nếu nó không được truyền đầy đủ, bao gồm nhưng không giới hạn ởcác trường hợp quá trình truyền đặt cược bịgián đoạn hoặc bịgián đoạn do sựcốkỹthuật.

4.5 Khách hàng không được phép hủy hoặc thay đổi cược của mình sau khi các cược này đã được đặt, chấp nhận và ghi lại bởi Công ty và Công ty không có nghĩa vụhủy các cược đã được đặt, chấp nhận và ghi hợp lệtheo các điều khoản và điều kiện này Nếu Khách hàng hủy đặt cược trước khi xác nhận, Khách hàng nên kiểm tra danh sách đặt cược (có trên thanh menu người dùng của Trang web) đểđảm bảo rằng cược chưa được đặt. Nếu có bất kỳtranh chấp nào liên quan đến việc đặt của một đặt cược, Khách hàng nên thông báo cho Công ty trước khi kết thúc việc chấp nhận đặt cược đó và / hoặc trước khi sựkiện đặt cược xảy ra.

Công ty sẽ điều tra các tranh chấp đó một cách phù hợp và giải quyết chúng một cách hợp lý và theo quyết định hợp lý của mình.

4.6 Tất cảcác giao dịch điện tửsẽđược Công ty ghi lại vì lợi ích của Khách hàng và Công ty. và Công ty đồng ý rằng các bản ghi đó sẽlà cơ quan có thẩm quyền cuối cùng trong việc giải quyết các tranh chấp đó một cách trung thực và chính xác và giải quyết tranh chấp như một biện pháp cuối cùng.

4.7 Công ty có quyền đình chỉhoặc cấm tiếp tục đặt cược vào một thịtrường bất cứlúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng theo quyết định riêng và tuyệt đối của Công ty, trong khi đó khi thịtrường bịđình chỉhoặc bịcấm truy cập vào thịtrường đó, bất kỳnỗlực đặt cược nào do Khách hàng tham gia sẽbịtừchối.

4.8 Công ty có toàn quyền theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình mà không cần giải thích cho Khách hàng đểtừchối bất kỳđặt cược nào hoặc một phần của bất kỳđặt cược nào mà không cần giải thích và / hoặc đình chỉhoặc đóng tài khoản bất cứlúc nào vì bất kỳlý do gì, mà không cần giải thích và toàn quyền quyết định nếu có tin tưởng hợp lý rằng việc tiếp tục sửdụng tài khoản sẽgây ra thiệt hại hoặc mất mát dưới bất kỳhình thức nào cho Khách hàng hoặc cho Công ty; hoặc trong quá trình điều tra việc vi phạm các điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định hoặc chính sách bảo mật; nếu Công ty đã xác nhận vi phạm các điều khoản và điều kiện này; hoặc, nếu có khiếu nại của Khách hàng.

4.9 Công ty sẽkhông chịu trách nhiệm vềsựcốtrong bất kỳthiết bịhoặc viễn thông nào ngăn cản việc đặt, chấp nhận, ghi lại hoặc thông báo cược chính xác.

4.10 Trong bất kỳtrường hợp nào, Công ty sẽkhông chịu trách nhiệm đối với bất kỳthiệt hại hoặc mất mát không giới hạn nào được cho là hoặc bịcáo buộc là doTrang web hoặc nội dung của nó gây ra, bao gồm (không giới hạn) sựchậm trễhoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc truyền tải, thông tin liên lạc lỗi đường truyền, bất kỳngười nào sửdụng hoặc lạm dụng Trang web hoặc nội dung của nó, hoặc bất kỳlỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung liên quan đến trang web đó.

4.11 Cược sẽđược chấp nhận theo thời hạn đã quảng cáo cho đến khi cược được chấp nhận ("thời hạn"), đối với bất kỳsựkiện cụthểnào, thời hạn đó được coi là kết hợp với việc tham khảo các điều khoảnvà điều kiện này và được Khách hàng đồng ý. vô tình được chấp nhận sau thời hạn của nó, đặt cược sẽbịcoi là vô hiệu và Công ty có quyền hủy bỏbất kỳđặt cược nào như vậy.

4.12 Các cược đặt bằng thẻtín dụng hoặc thẻghi nợcủa Khách hàng không có giá trịcho đến khi Công ty (hoặc các Giải pháp thanh toán được ủy quyền của Công ty) đã nhận được thanh toán đầy đủtrước khi bất kỳcá cược nào của Khách hàng bắt đầu, luôn tuân theo Điều khoản 4.2 ởtrên. Trong trường hợp đó khoản thanh toán không đến trước khi việc đặt cược của Khách hàng bắt đầu, khi đó đặt cược đó sẽtựđộng bịvô hiệu nếu các cược đó được Khách hàng đặt cho Công ty.

4.13 Tài khoản của Khách hàng phải có sốdư tiền dương được phản ánh vượt quá sốtiền đặt cược đểKhách hàng có thểđặt cược. Nếu không, đặt cược sẽkhông được phép.

4.14 Tất cảcác mức giá / dòng hiển thịtrên Trang web có thểthay đổi nhưng sẽcốđịnh tại thời điểm đặt cược, chấp nhận và ghi lại theo Điều khoản 4.2 ởtrên. tỷlệcược, giá cảhoặc bất kỳthông tin nào vềloại đặt cược, thịtrường hoặc sựkiện bất kỳlúc nào mà không cần thông báo trước cho Khách hàng theo quyết định riêng và tuyệt đối của Công ty. bất kỳlúc nào hoặc đểsửa bất kỳlỗi nào khi do nhầm lẫn, thiếu sót hoặc nhầm lẫn tỷlệcược, giá cảkhông chính xác hoặc bất kỳthông tin nào vềloại đặt cược, thịtrường hoặc sựkiện tại bất kỳthời điểm nào được hiển thị.

Công ty sẽđặt một thông báo nổi bật trên Trang web trong các sựkiện như vậy.

4.15 Số tiền đặt cược tối đa mà Khách hàng có thểđặt trên bất kỳthịtrường hoặc sựkiện nào khác nhau tùy theo loại đặt cược cụthểvà có thểthay đổi mà không cần thông báo trước theo quyết định riêng và tuyệt đối của Công ty.

5. Hành vi của Công ty và Giới hạn Trách nhiệm: ~

5.1 Tiền thắng cược sẽđược ghi có hoặcthua cuộc sẽđược phản ánh vào tài khoản của Khách hàng sau khi xác nhận kết quảcuối cùng.

5.2 Nếu tiền được ghi có hoặc ghi nợtừtài khoản của Khách hàng do nhầm lẫn, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho Công ty vềlỗi đó ngay lập tức. Công ty. Các khoản tiền được ghi có vào tài khoản do nhầm lẫn có thểkhông được Khách hàng xửlý và Công ty có quyền hủy bỏbất kỳgiao dịch nào (bao gồm cảđặt cược) liên quan đến các khoản tiền đó. Khách hàng đã rút tiền.

5.3 Công ty sẽkhông chịu trách nhiệm vềbấtkỳlỗi đánh máy, kỹthuật hoặc con người nào trong việc đăng tỷlệcược và / hoặc tỷlệchấp. đểsửa lỗi.

5.4 Trong mọi trường hợp, Công ty sẽkhông chịu trách nhiệm pháp lý vềvốn chủsởhữu, hợp đồng, hành vi vi phạm, sơ suất, hoặc theo cách khác (hoặc bất kỳlý thuyết luật nào) đối với bất kỳthiệt hại hoặc mất mát nào dù trực tiếp, gián tiếp hoặc bất kỳbản chất nào khác, nhưng không giới hạn, được coi là hoặc cáo buộc xuất phát từhoặc do Trang web hoặc nội dung của nó bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi, sựkhông chính xác hoặc không rõ ràng trong Trang web hoặc nội dung của nó, lỗi, trục trặc, sựchậm trễhoặc gián đoạn trong hoạt động hoặc đường truyền, sựcốđường truyền liên lạc, bất kỳngười nào sửdụng hoặc sửdụng sai trang web hoặc nội dung của nó, bất kỳlỗi hoặc thiếu sót nào trong nội dung, thiệt hại do mất kinh doanh, mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳtổn thất hoặc thiệt hại do hậu quảhoặc tiền bạc nào khác (ngay cảkhi Công ty đã được thông báo của Khách hàng vềkhảnăng xảy ra mất mát hoặc hư hỏng đó).

5.5 Công ty sẽkhông chịu trách nhiệm vềbất kỳvi phạm nào đối với các điều khoản và điều kiện này do các trường hợp nằm ngoài khảnăng kiểm soát hợp lý của mình.

5.6 Công ty có quyền thu hồi Trang webhoặc các thành phần của Trang web bất kỳlúc nào và bảo lưu bất kỳquyền nào mà Khách hàng có thểcó trên sốtiền đã gửi vào tài khoản của mình, do đó sẽkhông chịu trách nhiệm pháp lý đối với Khách hàng theo bất kỳcách nào khác của bất kỳhành động nào như vậy.

6. Sửdụng Trang web: ~

6.1 Không hạn chếkhảnăng tìm kiếm các biện pháp thay thế, Công ty có thểhạn chếbất kỳkhảnăng nào của Khách hàng trong việc sửdụng Trang web, đình chỉhoặc chấm dứt tài khoản của họ, vô hiệu bất kỳcược nào, mất hoặc giữlại tiền, theo quyết định tuyệt đối của mình, nếu Công ty có lý do đểtin rằng hoặc nghi ngờrằng các giao dịch của Khách hàng với Công ty cấu thành hoạt động gian lận, hành vi sai trái hoặc liên quan đến rửa tiền. Công ty thực hiện cho Khách hàng có thểbịtịch thu hoặc có thểbịCông ty đóng băng. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công ty sẽkhông chịu trách nhiệm với Khách hàng vềbất kỳkhoản thanh toán nào như vậy, cũng như không phải chịu bất kỳtrách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳKhách hàng nào. khi được yêu cầu cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan đến Khách hàng cho bất kỳcơ quan quản lý có liên quan nào trong những trường hợp như vậy.

6.2 Công ty có quyền vô hiệu hóa bất kỳhoặc tất cảcác cược được thực hiện bằng và / hoặc giữlại cáckhoản thanh toán phải trảcho bất kỳcá nhân, nhóm người hoặc pháp nhân nào hoạt động trong nhóm hoặc như một tổchức đểlừa đảo Công ty.

6.3 Trong phạm vi pháp luật cho phép, Công ty sẽcó quyền vô hiệu các khoản đặt cược, giữlại và tước tiền trong tài khoản của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng có hành vi gian lận hoặc rửa tiền. Khách hàng đồng ý bồi thường cho Công ty, giám đốc, nhân viên , cổđông, chuyên gia tư vấn và cốvấn cho tất cảnhững mất mát và thiệt hại mà nó phải gánh chịu do gian lận hoặc tin tưởng hợp lý rằng có gian lận và / hoặc hoạt động rửa tiền. những người có liên quan và / hoặc mà Công ty cho rằng có liên quan đến các hành vi gian lận và sai trái đó. Khảnăng vô hiệu hóa các cược đáng ngờđược đặt theo quyết định của Công ty sẽchỉkéo dài cho đến thời hạn chấp nhận đặt cược đã quảng cáo, sau thời gian đó Công ty sẽmất trừkhi có căn cứhợp lý đểtin rằng vụcá cược bịnghi ngờlà gian lận, liên quan đến rửa tiền (như quy định tại khoản 6 của tài liệu này) hoặc vi phạm các điềukhoản và quyết định này các điều kiện.

6.4 "Hành động sai" và / hoặc "gian lận" sẽbao gồm nhưng không giới hạn ởviệc cốgắng phá vỡcác điều khoản và điều kiện, quy tắc và quy định này, yêu cầu tài khoản duy nhất cho mỗi người chơi, giới hạn cá cược, giới hạn thắng, hack, sửdụng trái phép Tài khoản Truy cập Thông tin, Tài khoản hoặc tài khoản của bên thứba, cốgắng phá vỡhoặc bỏqua bất kỳcơ chếbảo mật nào có sẵn trên Trang web hoặc hệthống hoặc mạng của Công ty, chuyển tiền một cách sai trái, cốýhoặc cốý từtài khoản của bên thứba hoặc các quỹkhông được sởhữu hợp pháp, bất kỳhành động hoặc thiếu sót nào thông qua việc sửdụng Trang web của các dịch vụcủa Công ty gây ra bất kỳtổn hại nào cho Công ty hoặc cho bất kỳbên thứba nào, Thông tincá nhân sai lệch, "bán phá giá chip", chuyển tiền trong cá cược thểthao và bất kỳhành động và / hoặc thiếu sót nào mà Công ty cho là gian lận và / hoặc làm sai.


7. Các Quy tắc Chung và Quy tắc Sự kiện Cụthể: ~

7.1 Đối với Sòng bạc Trực tuyến, các điều khoản sau sẽchi phối:

 • 7.1.1 "Sòng bạc Trực tuyến" có nghĩa là hệthống trò chơi trực tuyến của Công ty trên Trang web và các dịch vụliên quan và các hoạt động trò chơi được cung cấp và liệt kê tại www.blwclubs.com bao gồm nhưng không giới hạn, sòng bạc trực tuyến và / hoặc phòng chơi bài trực tuyến và / hoặc trò chơi jackpot lũy tiến và / hoặc bất kỳtrò chơi nào khác, nếu có. "Phần mềm" có nghĩa là phần mềm được cấp phép cho Công ty bao gồm bất kỳchương trình hoặc tệp dữliệu nào hoặc bất kỳnội dung nào khác bắt nguồn từđó, được yêu cầu tải xuống (nếu có), được truy cập hoặc nếu không được Khách hàng sửdụng từTrang web cho phép Khách hàng tham gia Sòng bạc Trực tuyến;

 • 7.1.2 Công ty cấp cho Khách hàng quyền cá nhân, không độc quyền, không thểchuyểnnhượng đểsửdụng Phần mềm, đểchơi trong Sòng bạc Trực tuyến và các trò chơi trực tuyến khác, phù hợp với các quy định sau:

 • 7.1.2.1 Khách hàng không được phép:

 • a. cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủcủa thiết bịđược nối mạng khác hoặc thực hiện các bước khác đểcung cấp Phần mềm thông qua bất kỳhình thức bảng thông báo, dịch vụtrực tuyến hoặc quay sốtừxa, hoặc mạng cho bất kỳngười nào khác;

 • b. giấy phép phụ, chuyển nhượng, thuê, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng hoặc sao chép (trừkhi được cungcấp rõ ràng ởnơi khác trong thỏa thuận này), giấy phép sửdụng Phần mềm hoặc tạo hoặc phân phối các bản sao của Phần mềm;

 • c. dịch, thiết kếđối chiếu, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, tạo các sản phẩm phái sinh dựa trên, hoặc sửa đổi Phần mềm;

 • d. sao chép hoặc dịch bất kỳtài liệu người dùng nào được cung cấp 'trực tuyến' hoặc ởđịnh dạng điện tử;

 • e. thiết kếngược, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, thực hiện bất kỳnỗlực nào đểkhám phá mã nguồn của Phần mềm hoặc đểtạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên toàn bộhoặc trên bất kỳphần nào của Phần mềm;

 • f. nhập, truy cập hoặc cốgắng xâm nhập hoặc truy cập hoặc bằng cách khác vượt qua hệthống bảo mật của chúng tôi hoặc can thiệp theo bất kỳcách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở, rô bốt và các thiết bị tương tự) với Sòng bạc Trực tuyến hoặc Trang web hoặc cốgắng thực hiện bất kỳthay đổi nào đối với Phần mềm và / hoặc bất kỳtính năng hoặc thành phần nào của chúng.

 • 7.1.2.2 Khách hàng không sởhữu Phần mềm. Phần mềm được sởhữu và là tài sản độc quyền của người cấp phép, Playtech Software Limited, công ty cung cấp phần mềm bên thứba, ('Nhà cung cấp phần mềm'). Phần mềm và tài liệu đi kèm có được cấp phép cho Công ty là các sản phẩm độc quyền của Nhà cung cấp Phần mềm và được bảo vệtrên toàn thếgiới bởi luật bản quyền. Việc Khách hàng sửdụng Phần mềm không cung cấp cho Khách hàng quyền sởhữu bất kỳquyền sởhữu trí tuệnào trong Phần mềm. Thỏa thuận này chỉáp dụng cho khoản tài trợgiấy phép sửdụng Phần mềm.

 • 7.1.2.3 PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ KHÔNG CÓ BẤT KỲBẢO ĐẢM, ĐIỀU KIỆN, LỜI NÓI NÀO HOẶC ĐẠI DIỆN, RÕ RÀNG HOẶC NGỤÝ, TRUYỆN CỔTÍCH HOẶC KHÁC. MỤC ĐÍCH). CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM SẼĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN.

 • 7.1.2.4 CÔNG TY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM SẼKHÔNG XÂM PHẠM HOẶC VIỆC VẬN HÀNH PHẦN MỀM SẼKHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC BẤT KỲLỖI NÀO TRONG PHẦN MỀM SẼĐƯỢC SỬA ĐỔI HOẶC RẰNG PHẦN MỀM HOẶC MÁY CHỦBỊVIRUS-MIỄN PHÍ. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ LỖI TRUYỀN THÔNG HOẶC LỖI HỆTHỐNG KHI KẾT NỐI VỚI VIỆC THIẾT LẬP TÀI KHOẢN HOẶC CÁC TÍNH NĂNG HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CỦA PHẦN MỀM KHÁC BẤT CỨCÔNG TY CUNG CẤP PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI SẼCHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲBÊN THỨBA NÀO VỀBẤT KỲKHOẢN PHÍ, CHI PHÍ NÀO HOẶC KHIẾU NẠI PHÁT SINH KẾT QUẢTỪCÁC LỖI NỮA. CÔNG TY BẢO LƯU THÊM QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ LỖI NÀY ĐỂLOẠI BỎTẤT CẢCÁC TRÒ CHƠI LIÊN QUAN TỪPHẦN MỀM VÀ TRANG WEB VÀ THỰC HIỆN BẤT KỲHÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC ĐỂSỬA CÁC LỖI NÀY.

 • 7.1.2.5 Khách hàng xác nhận rằng khách hàng không thuộc Công ty¡ ̄s kiểm soát cách Phần mềm được Khách hàng sửdụng. (ngoại trừthương tích cá nhân hoặc tửvong do sơ suất của chúng tôi).

 • 7.1.2.6 Phần mềm có thểbao gồm thông tin bí mật bí mật và có giá trịđối với Nhà cung cấp phần mềm và / hoặc Công ty.

 • 7.1.3 rằng anh ta sẽtiếp tục truy cập và sửdụng Sòng bạc Trực tuyến chỉkhi anh ta đồng ý với tất cảcác sửa đổi và cập nhật của Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối.

 • 7.1.4 Khách hàng đồng ý thanh toán đầy đủbất kỳvà tất cảcác khoản thanh toán do chúng tôi hoặc bất kỳbên thứba nào liên quan đến việc sửdụng Sòng bạc Trực tuyến. bất kỳkhoản thanh toán đến hạn nào của bạn và trong bất kỳtrường hợp nào như vậy, Khách hàng sẽhoàn lại và bồi thường cho Công ty các khoản chưa thanh toán đó bao gồm mọi chi phí mà Công ty phảichịu trong quá trình thu tiền của Khách hàng.

 • 7.1.5 Trong trường hợp có bất kỳtranh chấp nào liên quan đến đặt cược hoặc tiền thắng cược, Công ty? ¡ Quyết định của họsẽlà quyết định cuối cùng và ràng buộc.

 • 7.1.6 Công ty có quyền giữlại một cách hợp lý bất kỳkhoản thanh toán hoặc sốtiền thắng cược nào cho đến khi chúng tôi xác minh được danh tính của người thắng cuộc đểđảm bảo rằng việc thanh toán số tiền thắng cược được thực hiện cho đúng người. , Công ty bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, yêu cầu Khách hàng cung cấp cho Công ty một ID được công chứng hoặc bất kỳID được chứng nhận tương đương nào theo luật hiện hành của khu vực tài phán của bạn.

 • 7.1.7 Trong trường hợp Công ty nghi ngờcó gian lận hoặc hoạt động gian lận đối với Khách hàng. Là một phần hoặc bất kỳcủa Khách hàng Các khoản thanh toán ̄s sẽđược tính lại, Công ty sẽcó quyền giữlại bất kỳkhoản thanh toán hoặc sốtiền thắng cược nào đến hạn cho Khách hàng và nếu cần thiết, sẽthu một cách hợp pháp bất kỳkhoản thanh toán nào mà Khách hàng nợ. Nếu chơi trong bất kỳtrò chơi trực tiếp nào, trong bất kỳtrường hợp nghi ngờnào đếm thẻ, Công ty có quyền giữlại bất kỳsốtiền rút nào từtài khoản Khách hàng vượt quá sốtiền gửi ban đầu của Khách hàng.

 • 7.1.8 Công tycó quyền giữlại hoặc từchối hoặc đảo ngược bất kỳkhoản thanh toán hoặc sốtiền trúng thưởng nào hoặc sửa đổi bất kỳchính sách nào trong trường hợp Công ty nghi ngờrằng Khách hàng đang lạm dụng hoặc cốgắng lạm dụng bất kỳđiều nào sau đây: (i) tiền thưởng; (ii) các chương trình khuyến mãi khác; hoặc (iii) chính sách hoặc quy tắc cụthểđược xác định đối với trò chơi hiện có hoặc trò chơi mới.

 • 7.1.9 Trong trường hợp trúng giải jackpot lũy tiến, sốtiền trúng thưởng sẽđược công ty cung cấp phần mềm bên thứba ("Nhà cung cấp phần mềm") chuyển đến Công ty (nhà cái). Công ty sẽcốgắng giải quyết việc thanh toán sốtiền thắng cược đó trong vòng 14 ngày đầu tiên của tháng dương lịch tiếp theo trực tiếp cho Khách hàng theo các thủtục xác minh thanh toán một cách kịp thời với Công ty. Bởi Khách hàng liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc Nhà cung cấp phần mềm không giao tiền thưởng jackpot lũy tiến cho Công ty (nhà cái) đểthanh toán cho Khách hàng.

 • Không có lãi suất nào được trảcho sốdư của bất kỳkhoản tiền thắng lũy tiến nào chưa được trảcho Khách hàng. Quyền quyết định chấp nhận yêu cầu, Khách hàng đồng ý rằng Công ty có thểkhấu trừmột tỷlệnhất định ("tỷlệkhấu trừ") từtiền thắng cược lũy tiến đểtrang trải chi phí giao dịch và quản lý vàbất kỳchi phí áp dụng nào khác.

 • Khách hàng sẽđược thông báo vềtỷlệkhấu trừáp dụng cho yêu cầu, sau đó Công ty sẽtiến hành yêu cầu rút tiền đặc biệt khi được Khách hàng xác nhận.

 • Công ty có quyền sửa đổi phương thức hoặc phương thức thanh toán cho yêu cầu rút tiền hoặc rút tiền của Khách hàng theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình. Chiến thắng lũy tiến, thông qua các phương tiện và phương tiện như Công ty có thểlựa chọn, với điều kiện là Công ty sẽthực hiện các biện pháp hợp lý đểbảo vệquyền riêng tư và bảo mật của Khách hàngcho từng trò chơi.

 • ASIAJOKER Links
  Về ASIAJOKER | Cách nạp tiền | Cách thức rút tiền | Cách chuyển quỹ | Khuyến Mãi | Công ty xuyên quốc gia
  NỀN TẢNG ASIAJOKER

  ASIAJOKER là một công ty trò chơi trực tuyến quốc tếhàng đầu, với một đội ngũ chuyên gia đẳng cấp thếgiới, một nhóm dịch vụkhách hàng thân thiện, hữu ích và giàu kinh nghiệm, các chuyên gia tiếp thịvà các nhà phát triển phần cứng và phần mềm hiện đại nhất đểđảm bảo rằng khách hàng của chúng tôi có thểtrảinghiệm hệthống trò chơi trực tuyếnmột cách an toàn và tuyệt vời nhất. Đội ngũ của chúng tôi cũng làm việc không mệt mỏi đểđảm bảo rằnghệthống game hoạt động xuyênsuốt liền mạch, và luôn đảm bảo các hoạt động bảo trì luôn ởmức tối thiểu. Chúng tôi tin tưởng vào việc luôn đặt “khách hàng lên hàng đầu” và không ngừng thực hiện phương châm này khi có bất kỳthay đổi, đổi mới và tiến độnào bịảnh hưởng.

  PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  MoMo
  Sacombank
  VietinBank
  AgriBank
  BIDV Bank
  Vietcombank
  ACB
  SECURITY
  24/7 Trợ giúp & Hỗ trợ
  Wechat ID:
  asiaj0ker
  Địa chỉ Email:
  SERVICE CENTER

  Copyright © 2021 ASIAJOKER. All Rights Reserved
  Chúng tôi cam kết đánh bạc có trách nhiệm, bạn phải từ 18 tuổi trở lên để sử dụng trang web này.